Regulamin

 

1. Wstęp


Blinds.pl jest katalogiem firm zawierającym wizytówki firm osłon okiennych posiadających swoje siedziby na terytorium Polski.

2. Definicje

Dostawca – firma Blinds.pl ul. Abp. Józefa Teodorowicza 3/61 02-972 Warszawa NIP: 9241736575

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji.

Klient – przedstawiciel firmy, której dane zostały zamieszczone w bazie Blinds.pl.

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.Blinds.pl

Panel Klienta – część Serwisu dostępna dla Klienta po zalogowaniu się w Blinds.pl. W Panelu Klienta można przeprowadzać aktualizacje danych i uzupełniać wizytówkę o nowe informacje.

3. Postanowienia ogólne


a) Każdy Użytkownik może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z zasobów dostępnych na stronach internetowych Blinds.pl.

b) Przedmiotem umowy między Dostawcą, a Klientem jest wpis danych kontaktowych firmy do bazy Blinds.pl.

c) Każda firma może posiadać tylko jeden wpis.

d) Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez niego adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez Dostawcę na zasadach określonych przepisami Ustawy.

e) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.

f) Nie promujemy konkurencyjnych firm i serwisów, w szczególności katalogów firm, baz firm itp. Prosimy nie zamieszczać tego typu wpisów, dodane wpisy będą usuwane.

g) Zabrania się rozsyłania ofert za pośrednictwem systemu wysyłania wiadomości Blinds.pl. Wszelkie tego typu zachowania traktowane są przez administrację Blinds.pl jako SPAM i w związku z tym będą pociągać za sobą konsekwencje prawne.

h) Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.

i) Wszelkie działania Klienta przynoszące szkodę Blinds.pl, np. wielokrotne dodawanie tych samych treści w katalogu produktów i usług, może w konsekwencji prowadzić do usunięcia konta.

4. Konto i aktywacja konta

a) Konto, to usługa skierowana do firm chcących zamieścić wizytówkę w katalogu firm Blinds.pl.

b) Rejestracja konta i emisja podstawowej wizytówki w katalogu Blinds.pl, to bezpłatne usługi.

c) Aktywacja konta następuje w dni pracujące, w ciągu 24 godzin od przesłania poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny jest zgodny z regulaminem i wskazówkami znajdującymi się na stronie formularza.

d) Po usunięciu konta firmy, wizytówki firmy nie można znaleźć w katalogu firm Blinds.pl, mimo to, fragment wizytówki pozostaje w serwisie do czasu wyindeksowania jej z indeksu wyszukiwarek internetowych.

5. Prawa i obowiązki Dostawcy

a) Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Klienta treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz przyjętych za obraźliwe.

b) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klienta na stronach internetowych Blinds.pl.

c) Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki naruszającej warunki regulaminu, bez podania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Klienta.

d) Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt treści zamieszczonych w wizytówce, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.

6. Prawa i obowiązki Klienta


a) Przedstawiciel firmy może stać się Klientem dokonując wpisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go kliknięciem na przycisk "Dodaj".

b) Klient zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji w Panelu Klienta dostępnym po zalogowaniu się.

c) Klient zamieszczając dane firmy w bazie Blinds.pl wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronach internetowych katalogu Blinds.pl.

d) Klient zobowiązany jest chronić swoje hasło.

e) Klient ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dane zarejestrowanej przez siebie firmy z bazy Blinds.pl i co za tym idzie, ze stron internetowych Blinds.pl.

f) Rozwiązanie umowy przez Klienta, przed upływem opłaconego okresu (za usługi dodatkowe), nie prowadzi do zwrotu wniesionej opłaty.

7. Postępowanie reklamacyjne. Odstąpienie od Umowy.

Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania faktury. Zwrot dokonanych płatności zostanie dokonany na wskazane konto Zleceniodawcy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji.
Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu niewłaściwego wyemitowania Zlecenia (rękojmia za wady), jeżeli nie zawiadomi Usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę Zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.
Reklamacje mogą byś składane w formie pisemnej na adres: Blinds.pl ul. Abp. Józefa Teodorowicza 3/61 02-972 Warszawa, lub na adres e-mail: info@blinds.pl
Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i poinformowanie Zleceniodawcy o jej uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu, w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

8. Opłaty, okres abonamentowy

Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzeniem dla Zleceniodawcy jest informacja na fakturze opisująca okres publikacyjny. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu rozpoczęcia świadczenia usług.
Przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu potwierdzenia woli kontynuacji świadczenia Usług. Usługi będą świadczone przez kolejny okres abonamentowy ustalony przez Strony, jeśli Zleceniodawca uiści opłatę abonamentową na kolejny okres.
W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę ze świadczenia Usług przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi o wskaźnik inflacji bez zgody Zleceniodawcy. Zmiana może nastąpić nie częściej niż raz w roku, o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. W takim wypadku faktura za kolejny okres rozliczeniowy zostanie wystawiona z uwzględnieniem dokonanej zmiany.

Ceny za usługi są widoczne podczas składania zamówienia na wpis.

9. Usługi dodatkowe


a) Każdy Klient posiadający aktywne konto może, w ramach katalogu firm Blinds.pl, skorzystać z usług dodatkowych.

b) Dodatkowe usługi to:

 - wpis rozszerzony – klient może wybrać długość trwania wpisu rozszerzonego
 - artykuł blogowy

c) Zakup usług dodatkowych odbywa się z poziomu Panelu Klienta, po zalogowaniu się w Serwisie.

d) Faktury za usługi dodatkowe wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na przypisany do konta adres e-mail w momencie aktywacji usługi przez administratora. Faktury dostępne są również w Panelu Klienta, po zalogowaniu się w Serwisie.

10. Opinie (Regulamin zamieszczania opinii)


a) Każdy Użytkownik w dowolnym czasie może zamieścić opinię pod wpisem blogowym za pośrednictwem formularza dodawania opinii.

b) Aby opinia trafiła do akceptacji moderatora Blinds.pl i pojawiła się w Serwisie, musi spełniać następujące warunki:

- treść opinii musi być zgodna ze wszystkimi punktami "Regulaminu zamieszczania opinii",
- treść opinii może dotyczyć wyłącznie treści zamieszczonych we wpisie blogowym,
- treść opinii nie może naruszać prawa i dobrych obyczajów,
- treść opinii nie może działać na szkodę Blinds.pl.

c) Adres e-mail Użytkownika nie jest udostępniany na stronie, pozostaje tylko do wiadomości Blinds.pl.

d) Użytkownik ma możliwość wysłania do Blinds.pl prośby o usunięcie dodanej przez siebie opinii. Prośbę usunięcia opinii należy wysłać z adresu e-mail podanego podczas dodawania opinii, na adres info@Blinds.pl.

e) Blinds.pl ma możliwość usunięcia opinii w dowolnym momencie.

f) Użytkownik dodaje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Blinds.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

11. Postanowienia końcowe


a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

b) Powyższy regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia w Blinds.pl. Blinds.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia nowego regulaminu w Blinds.pl.

c) Wszelkie pytania i informacje dotyczące katalogu Blinds.pl prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.